ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Wijnhuis Cuvee v.o.f.

Artikel 1: Toepassing van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en levering tussen u als koper en de vennootschap onder firma Wijnhuis Cuvee.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen, prijscouranten

Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van Wijnhuis Cuvee zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld, en gelden op basis van beschikbaarheid van de genoemde wijnen.

Indien een offerte geen acceptatietermijn vermeldt, vervalt zij na verloop van een maand. 

Artikel 3: Totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand na bevestiging door Wijnhuis Cuvee van de geplaatste order. Indien de order niet op andere wijze is bevestigd, geldt de factuur als orderbevestiging.

Artikel 4: Prijzen en kortingen

De door Wijnhuis Cuvee gehanteerde prijzen zijn "af magazijn".

Wijnhuis Cuvee heeft het recht om de overeengekomen prijzen te verhogen. Wijnhuis Cuvee deelt de prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan koper mee. Koper heeft het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk geschiedt binnen acht dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

Artikel 5: Betaling

Tenzij anders vermeld is, verstrijkt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden in de valuta waarin is gefactureerd.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. De koper is alsdan de rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is deze rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper.

Wijnhuis Cuvee heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de oudst verschuldigde hoofdsom(men) en de lopende rente.

Eventuele tegenvorderingen van koper of enige met koper verbonden onderneming op Wijnhuis Cuvee, mogen niet met vorderingen van Wijnhuis Cuvee worden verrekend.

Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag is koper gehouden om het verschuldigde gedeelte van het factuurbedrag voldoen.

Indien koper zich niet aan enige bepaling van deze voorwaarden houdt, worden daarmee alle vorderingen van Wijnhuis Cuvee op koper direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.

Koper moet op elk door Wijnhuis Cuvee gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens Wijnhuis Cuvee.

Artikel 6: Levering

Voor consumenten en niet-consumenten worden de, op dat moment geldende, verzendtarieven in rekening gebracht. Deze zijn te vinden op de website van Wijnhuis Cuvee. 

Voor leveringen geldt dat:

- het risico van de wijnen over gaat op het moment dat zij zijn geleverd aan koper;

- de levering van de wijnen geschiedt op het door koper aangegeven afleveradres of tot zover als het door Wijnhuis Cuvee gekozen vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen;

- indien koper de wijnen niet in ontvangst kan nemen, dan wel weigert de wijnen in ontvangst te nemen, dan komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van koper. Het risico van de wijnen gaat desalniettemin op dat moment over op de koper;

- levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres;

- koper zal zo nodig voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de wijnen; 

Alle overeengekomen levertijden zijn streeftijden en gelden niet als fatale termijn, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

Wijnhuis Cuvee mag wijnen in deelpartijen leveren.

Artikel 7: Garantie en Reclame

De door Wijnhuis Cuvee te leveren wijnen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Deze garantie geldt voor een periode van 14 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de wijnen hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen door koper, in het geval van consumentenkoop binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan Wijnhuis Cuvee te worden gemeld. Voor koper, niet zijnde een consument, geldt voor zichtbare gebreken een klachttermijn van 14 dagen na levering. Voor niet zichtbare gebreken geldt een klachttermijn van 14 dagen na constatering ervan. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Wijnhuis Cuvee in staat is adequaat te reageren. De koper dient Wijnhuis Cuvee in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

In afwijking van het vorengaande moet bij franco levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van de wijnen ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het vervoermiddel door of namens koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper moet meteen een afschrift daarvan aan Wijnhuis Cuvee zenden.

Indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag door de koper en / of door derden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze, vervalt iedere aanspraak jegens Wijnhuis Cuvee als gevolg van het geconstateerde gebrek.

Indien koper de wijnen heeft door geleverd, dan vervalt elk recht op reclame en/of schadevergoeding.

Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten.

Indien Wijnhuis Cuvee een klacht gegrond bevindt, zal Wijnhuis Cuvee naar eigen keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken wijnen betalen, hetzij de betrokken wijnen gratis vervangen.

Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Retourzending van geleverde wijnen kan alleen franco geschieden voor risico van koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van Wijnhuis Cuvee.

Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de Wijnhuis Cuvee gebeuren. Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Wijnhuis Cuvee daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Alle wijnen blijven na levering eigendom van Wijnhuis Cuvee, totdat koper aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan jegens Wijnhuis Cuvee uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en Wijnhuis Cuvee dan wel de betaling van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de vorenbedoelde overeenkomsten, inclusief rente, kosten en boete.

Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn verplichtingen de wijnen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de wijnen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

Koper moet Wijnhuis Cuvee meteen mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder Wijnhuis Cuvee eigendomsvoorbehoud vallende wijnen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen.

Koper geeft aan Wijnhuis Cuvee toestemming om te allen tijde de ruimte(n), waar zich de wijnen bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de wijnen in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.

Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende wijnen naar behoren tegen normale bedrijfsrisico's verzekeren.

Artikel 9: Overmacht/onvoorziene gebeurtenissen en andere omstandigheden

Wijnhuis Cuvee mag de levering van de wijnen zonder tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn uitstellen in geval van overmacht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan werknemersacties van welke aard ook, (weg) blokkades, tekortschieten van door Wijnhuis Cuvee ingeschakelde derden, plotselinge bedrijfsstoornissen, plotseling excessieve ziekte van personeel, niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen, overheidsvoorschriften, weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege, bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden, brand, extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm), overstroming of anderszins onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden het Wijnhuis Cuvee onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren.   

Partijen mogen bij voortduring van de overmacht situatie de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding. 

Wijnhuis Cuvee zal met betrekking tot het organiseren van cursussen en proeverijen, indien deze door onvoorziene omstandigheden/ overmacht geen doorgang kunnen vinden, inmiddels betaalde factuurbedragen aan de betrokkenen restitueren. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid van Wijnhuis Cuvee

De aansprakelijkheid van Wijnhuis Cuvee is uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Wijnhuis Cuvee is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade daaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Koper vrijwaart Wijnhuis Cuvee ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door Wijnhuis Cuvee aan koper geleverde wijnen.

Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen 6:185 BW e.v. zal Wijnhuis Cuvee de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij Wijnhuis Cuvee als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.

Artikel 11: Verjaringstermijnen

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Wijnhuis Cuvee en de door Wijnhuis Cuvee bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden één jaar. De termijn van één jaar is in het geval van consumentenkoop niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de koper Wijnhuis Cuvee van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 12: Publiciteits-  en promotiemateriaal

Eventueel publiciteits- en promotiemateriaal, dat Wijnhuis Cuvee al dan niet gratis aan koper ter ondersteuning van de verkoop van de wijnen of van toekomstige wijnen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde het eigendom van Wijnhuis Cuvee.

Koper moet dit op het eerste verzoek van Wijnhuis Cuvee franco en voor kopers risico aan Wijnhuis Cuvee’s kantooradres terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.

Artikel 13: Overeenkomsten op afstand

Als de overeenkomst tussen koper en Wijnhuis Cuvee valt aan te merken als een overeenkomst op afstand, heeft de koper gedurende zeven werkdagen na ontvangst van de wijn het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Teneinde de overeenkomst te ontbinden dient koper hiervan binnen voornoemde termijn melding te maken bij Wijnhuis Cuvee, via info@wijnhuiscuvee.nl.

In het geval de bestelling met behulp van e-mail is geplaatst, mag koper de ontbinding binnen de termijn van zeven werkdagen ook melden op e-mail adres: info@WijnhuisCuvee.nl

De koper dient de ontvangen wijnen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontbinding terug te hebben gezonden naar Wijnhuis Cuvee.

Om als koper te kunnen bewijzen dat de geleverde wijnen tijdig – uiterlijk vijf werkdagen na de ontbinding – zijn teruggestuurd, dient koper ervoor te zorgen dat hij in het bezit is van een bewijs van ter postbezorging.

Het terugzenden van de geleverde wijnen komt geheel voor rekening en risico van koper. Ingeval van terugzenden dienen de wijnen in dezelfde staat als waarin zij zijn is afgeleverd, namelijk ongebruikt en onbeschadigd, in de originele en complete verpakking en verpakkingsmaterialen, inclusief de originele pakbon, geretourneerd te worden.

Artikel 14: Nietigheid, vernietigbaarheid

De nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst(en) tussen Wijnhuis Cuvee en koper of van deze voorwaarden leidt niet tot de nietigheid, vernietigbaarheid of onredelijke bezwarendheid van de overeenkomst(en) tussen Wijnhuis Cuvee en koper of deze voorwaarden in hun geheel.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

Tenzij Wijnhuis Cuvee ervoor kiest de koper te dagvaarden voor diens woonplaats is uitsluitend de rechter te Utrecht bevoegd. Op deze voorwaarden en op de overeenkomst(en), waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 16: Gerechtelijke en andere kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Wijnhuis Cuvee redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode WIK/BIK. Indien Wijnhuis Cuvee echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.